بسته بندی نایلونی سفارشی، بنا به نیاز شما با طرح اختصاصی چاپ می شود که عموما در بسته بندی های لوکس شرکتی صنعتی کاربرد دارد.